ЦСОП - Кубрат
Център за специална образователна подкрепа