ЦСОП - Кубрат

Център за специална образователна подкрепа

 

Център за специална образователна подкрепа, гр. Кубрат  започва своето съществуване като училище през учебната 1964 / 1965 год. с разкриването на помощни паралелки към ученическо общежитие " Максим Горки", гр. Кубрат. 

Със заповед № РД-14-266/20.07.2017г. /ДВ, бр.61 от 28.07.2017г./ на министъра на образованието и науката Помощно училище интернат „Д-р Петър Берон“ – гр. Кубрат, ул. „Страцин“ №12 е преобразувано в Център за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ - гр. Кубрат, ул. „Страцин“ №12.

В ЦСОП, гр. Кубрат се провежда допълнителна подкрепа, която се изразява в обучение и терапевтична дейност с децата със специални образователни потребности.

В Центъра се провежда рехабилитационна терапия, терапия на езиково-говорното развитие и психо-социална терапия. С децата със специални образователни потребности се прилагат терапевтични дейности от арт-терапията, музикотерапията, сензорна терапия, Монтесори терапията, допълваща алтернтивна комуникация / ДАК/.

В Център за специална образователна подкрепа, гр. Кубрат има назначен Координиращ екип, в които се включва психолог, логопед, специални педагози, рехабилитатор, възпитател.

Екипът участва в разработването на индивидуалните учебни планове, индивидулните учебни програми, плановете за подкрепа, доклад-оценки за изпълнението на индивидуалните учебни програми, следи за динамиката в развитието на ученика, дава методическа помощ и консултации на преподаватели, възпитатели и родители.

Всички ученици в ЦСОП  се обучават по Индивидуални учебни планове и индивидуални учебни  програми.

 

 

Актуални новини