ЦСОП - Кубрат
Център за специална образователна подкрепа

История

  Център за специална образователна подкрепа, гр. Кубрат  започва своето съществуване като училище през учебната 1964/1965 год. с разкриването на помощни паралелки към ученическо общежитие " Максим Горки", гр. Кубрат. През 1966 год. е постоена сградата на Помощно училище. Учебната 1966/1967 год.започва в новата сграда. Директор на училището от 1964 г. до 1966 г. е Али Шакиров.

  През 1967 г. е построено в двора на училището триетажно общежитие с пералня, шивалня, баня, лекарски кабинет, библиотека, логопедичен кабинет. Пръв логопед е Хасан Солаков, по-късно Петър Мичев.

  През 1977 г. е изградена надстройка на учебната сграда- трети етаж. Направена е канализация и парна инсталация. Материалната база значително е обогатена. Разкрити са кабинети за всеки клас, обзаведена е учителска стая, методически кабинет, оборудване с нагледни и технически средства за обучение.

  През 1991/1992 г. е разкрит двугодишен курс за обучение по селско стопанство - земеделие за учениците завършили VIII клас, а на следващата година - шивачество и шлосерство. Професионално обучение се извършва и до днес.

  До 1999 г. училището е имало статут на Дом-помощно училище. В него са се обучавали 46 деца - сираци и полусираци.

  През 1995 г. е положено началото на сътрудничеството на училището с шведския град Омол. В лицето на г-н Улле Тисел и много други шведски общественици и граждани  децата намираха приятели и благодетели.  

  Училището има богата спортна история чрез участие в многобройни областни, зонални спортни турнири и мероприятия. Футболният отбор дълги години е завоювал медали, купи и грамоти на всички изяви, в които са участвали децата, водени от своите треньори.

  От 1999 г. до преобразуването си училището е имало статут на Помощно училище - итернат.

  През 2001 г. е назначен психолог в училището.

  Със заповед № РД-14-266/20.07.2017г. /ДВ, бр.61 от 28.07.2017г./ на министъра на образованието и науката Помощно училище интернат „Д-р Петър Берон“ – гр. Кубрат, ул. „Страцин“ №12 е преобразувано в Център за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ - гр. Кубрат, ул. „Страцин“ №12.